องค์ประกอบพื้นฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอล

องค์ประกอบพื้นฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอล

การเล่นกีฬาฟุตบอล

องค์ประกอบพื้นฐานของการเล่นกีฬาฟุตบอลทั้งในบรรดาองค์ประกอบพื้นฐานของนักฟุตบอลนั้นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่สุดในการเล่นกีฬาฟุตบอล คือผู้ที่ฝึกสอนให้นักฟุตบอลนั้นมีประสิทธิภาพที่ได้คุณภาพที่ดี และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักฟุตบอลให้มีความมั่นใจในตัวของนักฟุตบอลเอง และโค้ชนั้นก็ยังสร้างแรงจูงใจในการลงทำการแข่งขันในแต่ละนัด เพราะการฝึกฝนทั้งทางด้านฟุตบอลในประเทศไทย และทั้งตัวโค้ช และนักฟุตบอลนั้นก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล ดังนั้นการฝึกฝนจึงเป็นไปอย่างที่ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน และไม่มีหลักวิธีการสอนที่ทำให้นักฟุตบอล รวมถึงการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องนั้นมิหนำซ้ำยังเป็นการถ่วงถึงความสามารถของนักกีฬาฟุตบอลด้วย หรือทำให้ความสามารถของตัวนักฟุตบอลนั้นลดลง เพราะผู้ฝึกสอนทุกคนนั้นจะต้องมีสามัญสำนึกของโค้ชที่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ แต่ถ้าผิดก็ไม่ควรที่จะทำเสียดีกว่า เพราะบางคนก็ต้องการที่จะพัฒนาให้กับผู้ที่เล่นกีฬาฟุตบอลให้สูงขึ้น แต่ถ้าขาดบางสิ่งบางอย่างในการฝึกซ้อมแล้วจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาเท่าที่ควรได้ คืออาจจะไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากที่เดียว เพราะเนื่องจากกีฬาฟุตบอลนั้นเป็นกีฬาที่ใช้ความสามารถ และทักษะของตัวนักฟุตบอลที่ค่อนข้างสูงพอสมควร และจะต้องทำหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของผู้ฝึกสอนนักฟุตบอล คือการที่จะช่วยเหลือนักกีฬาฟุตบอลโดยให้ได้มาซึ่งความรู้ และทั้งทางด้านทักษะของนักฟุตบอลเอง และความสามารถของนักฟุตบอลเพื่อที่จะได้พัฒนาศักยภาพ